top of page

Kunstnernettverkets politiske program

Kunstnernettverket arbeider for at kunstnere skal kunne leve av, utvikle og fordype seg i sitt virke. Kunstnernettverket arbeider politisk for et rammeverk som muliggjør et mangfold av kunstneriske uttrykk og at ulike kunstuttrykk verdsettes, uavhengig av geografi, etnisitet og kjønn.

Kunst har en sentral rolle i det moderne samfunnet, den gir oss felles opplevelser og styrker fellesskapet i en stadig mer oppdelt offentlighet og kompleks samtid. Kunst synliggjør verden i oss og rundt oss, den er koblet til erkjennelser og refleksjoner, sansing og undring og er helt essensiell for frie ytringer og bidrar til selvstendig tenkning og en nyansert og mangfoldig samfunnsdebatt.

1. MANGFOLDIG KUNST OG KUNSTUTTRYKK TIL ALLE OG RETTMESSIG BETALING TIL KUNSTNERNE

Et kulturelt rikt og mangfoldig samfunn forutsetter at profesjonelle kunstnere kan leve av det de skaper.

Vi vil ha:

 • Et profesjonelt kunsttilbud til alle uavhengig av bosted, sosioøkonomisk og etnisk bakgrunn og fysiske og psykiske utfordringer

 • Rett til kollektive forhandlinger for alle kunstnere

 • Vår rettmessige andel av inntektene når andre tjener penger på våre verk, jf. retten til rimelig vederlag §69 i Lov om opphavsrett til åndsverk

 • Videreføring og styrking av de nordiske systemene for kollektiv forvaltning og avtalelisens

 • Markant økning i statens kompensasjon for private kopiering av åndsverk
   

2. YTRINGSFRIHET OG KUNSTNERISK FRIHET

Kunsten skal være fri og uavhengig. Kunstnernettverket vil kjempe mot enhver form for knebling av ytringsfriheten og innskrenking av ytringsrommet enten denne skjer i Norge, eller utenfor landets grenser. All kunst skal være fri. En fri kunst er grunnleggende for demokratiet.

Kunstnere må ha frihet til å forestille seg, skape og dele kunstneriske uttrykk.

Vi vil ha:

 • Grunnleggende respekt for ytringsfriheten, og den kunstneriske ytringsfriheten

 • Armlengdes avstand fra politiske myndigheter ved tildeling av midler til kunst

 • Økonomisk rom for at kunstnere kan skape på fritt grunnlag, og økonomisk rom for å sikre rekruttering av kunstnere med ulik sosial bakgrunn
   

3. ESTETISK OG KUNSTNERISK KOMPETANSE TIL ALLE BARN

Barn og unge må gis anledning til å utvikle personlighet og skapende evner gjennom kunstfag i skolen, og de må få møte kunst og litteratur på kunstens egne premisser.

Vi vil ha:

 • Økt bruk av DKS i skolen, for å gi plass til en større bredde av kunstuttrykk

 • Tariffavtale for DKS i alle fylker, med gode lønns og arbeidsvilkår

 • Styrking av de estetiske og kunstneriske fagene i skolen

 • Kompetansekrav for lærere også i estetiske fag og obligatorisk opplæring i disse fagene i lærerutdanningen

 • Vederlag for bruk av åndsverk i klasserom - klasserommet er ikke en privat arena
   

4. GODE STIPENDORDNINGER OG ØKT TILDELINGSPROSENT

Kunstnerstipend er avgjørende for å sikre nyskaping, frie ytringer og rekruttering til kunstneryrket og ved at et mangfold av kunstnere forblir i yrket. Kunstnerstipend bidrar til et rikt og mangfoldig kunst- og kulturtilbud.

Vi vil ha:

 • Oppnevningsrett til statens stipendkomiteer og fagfellevurdering av kunstnerisk kvalitet

 • En gradvis økning i antall stipendhjemler for å oppnå 200 nye kvoter i løpet av de neste fire årene

 • Tildelingsprosent for Statens Kunstnerstipend på minst 25 % for alle kunstnergrupper

 • Årlig regulering av størrelsen på Statens kunstnerstipend tilsvarende gjennomsnittlig lønnsvekst i statlig sektor

 • Endring av aldersgrensen i forskrift for Statens kunstnerstipend fra 67 til 70 år, tilsvarende pensjonsbestemmelsene i staten for øvrig
   

5. LIKE SOSIALE RETTIGHETER

Kunstnernettverket arbeider for å bedre og sikre at kunstnere oppnår de samme grunnleggende sosiale rettighetene som resten av befolkningen.

Vi vil ha:

 • En tydeligere definisjon av arbeidsmiljølovens arbeidstaker – og arbeidsgiverbegrep

 • Lik opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av om man er arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende

 • Rett til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for selvstendig næringsdrivende

 • Subsidiert tilleggsforsikring i folketrygden for frilansere og selvstendig næringsdrivende og slutt på diskrimineringen av frilansere som også har næringsinntekt

 • Et pensjonssystem som åpner for at også kunstnere og frilansere kan samle opp tjenestepensjon, med:
  – tjenestepensjon fra første dag og første krone
  – egen pensjonskonto som muliggjør å samle både hybrid- og innskuddspensjon
  – tjenestepensjonsavgift på oppdrag, stipender mv.

   

6. BEDRE RAMMEBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDE KUNSTNERE

Mange kunstnere er frilansere og næringsdrivende. Kunstnernettverket arbeider for å bedre rammevilkårene.

Vi vil ha:

 • Minstefradrag for selvstendig næringsdrivende (ENK) som ikke kommer til fratrekk i pensjonsgivende inntekt

 • Betaling og rettigheter som lønnstakere når arbeidssituasjonen tilsier det

 • Mulighet for selvstendig næringsdrivende kunstnere til å inngå kollektive avtaler
   

7. NORSK KUNST UT I VERDEN

Kunsten forener oss og taler alle språk. Norsk kunst holder høyt internasjonalt nivå med kunstnere som møter stor interesse fra et internasjonalt publikum. Kunstnernettverket arbeider for en styrket utenlandssatsing.

Vi vil ha:

 • En helhetlig, langsiktig og forpliktende internasjonaliseringsstrategi for kunst og kultur

 • Reell styrking av statens kultursatsing i utlandet, som ivaretar de ulike forutsetningene og behovene forskjellige kunstfelt har

 • Økning i frie søkbare midler til norske kunstnere som arbeider internasjonalt
   

8. FORTSATT NASJONALT KULTURPOLITISK ANSVAR

Staten skal ha et helhetsblikk på forvaltningen av kulturressursene. Kunstnernettverket er opptatt av gode beslutningsprosesser basert på fagkunnskap og kvalitetsvurderinger.

Vi vil ha:

 • Armlengdes avstand på alle forvaltningsnivåer

 • Et fortsatt sterkt, sentralt Kulturråd med stor faglig tyngde, hvor søknader til kunstneriske prosjekt behandles av fagfeller på kunstfaglig grunnlag

 • Kunstnerrepresentasjon i styrer og råd hvor det tas beslutninger som påvirker kunstneres inntekter og muligheter for yrkesutøvelse

 • Fortsatt statlig finansieringsansvar for viktige kulturinstitusjoner

 • En regionreform som sikrer god kunstnerøkonomi og et likeverdig tilbud i hele landet

 

 

Vedtatt i Kunstnernettverket februar 2021

bottom of page