Oversikt over uttalelser, høringssvar og innspill 2019 -2021

Innspill til Meld. St. 8 (2018-19) Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida|8.2.19

Innspill til Kunstnermeldingen|26.2.19

Innspillsverksteder til kunstnermeldingen og manglende godtgjøring|12.3.19

Høringssvar angående merverdiavgift på kunst og kultur|4.9.19

Innspill barne- og ungdomskulturmeldingen|1.10.19

Høringsnotat Statsbudsjettet 2020 Familie- og kulturkomiteen |14.10.19

Høringsnotat Statsbudsjettet 2020 Utenriks- og forsvarskomitéen |15.10.19

Høringssvar til forslag om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighets- forvaltning |6.2.2020

Brev til KUD/HOD/NFD om bransjerettede tiltak i forb. koronakrisen|18.3.20

Innspill til prop 142S|25.9.20

Innspill til komitehøring til prop 53L (2020-2021) Lov kollektiv forvaltning av opphavsrett|13.1.21

Merknader om støtte til Kopinor